Nieuwsoverzicht

U kunt zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.

18/10/2012

Commissie voor de m.e.r. publiceert advies over aanvulling Plan-MER

Op 18 oktober 2012 heeft de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) advies uitgebracht over het plan-MER en de aanvulling hierop, behorende bij ontwerp-rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers. In het definitieve toetsingsadvies oordeelt de Commissie dat het MER en de ontwerp-rijksstructuurvisie voldoende inzicht geven in nut en noodzaak van het project en dat de diverse milieuonderwerpen in het algemeen voldoende zijn uitgewerkt in het MER en de aanvulling. Ten aanzien van natuur signaleert de Commissie enkele aandachtspunten voor het vervolg, o.a. ten aanzien van de omvang van het studiegebied en het te hanteren referentiejaar voor de bepaling van de effecten van stikstofdepositie. De Commissie ondersteunt de verwachting dat de aantasting van natuurlijke kenmerken met mitigerende maatregelen kan worden voorkomen. Deze maatregelen moeten echter wel bij de besluitvorming worden betrokken en in het vervolg van het project nader worden uitgewerkt. Ten aanzien van geluid signaleert de Commissie dat door het ontbreken van informatie over mitigerende maatregelen het risico bestaat dat gemeentelijke ambitieniveaus voor geluid niet worden gehaald.
Lees meer>>

31/08/2012

Verkeersanalyse Zuidvleugel Randstad beschikbaar

Op 30 augustus 2012 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de Integrale Verkeersanalyse Zuidvleugel Randstad toegestuurd aan de Tweede Kamer.
Lees meer>>

15/05/2012

Akkoord over forse verbetering bereikbaarheid regio Den Haag

Minister Schultz van Haegen (Infrastuctuur en Milieu), regiobestuurder Peter Smit van Stadsgewest Haaglanden en gedeputeerde Ingrid de Bondt van de provincie Zuid-Holland hebben een voorkeursbeslissing genomen om de bereikbaarheid in de regio Haaglanden fors te verbeteren. Er komen nieuwe rijstroken voor doorgaand verkeer op de A4 en op verschillende in- en uitvalswegen komen ongelijkvloerse kruisingen en ruimere opstelvakken waardoor het verkeer vlotter kan doorstromen. De maatregelen worden genomen op de provinciale weg N211 bij Den Haag Zuid, de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk en de N14 in Leidschendam.
van Nieuwsbericht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
Lees meer>>

26/01/2012

Algemeen bestuur Haaglanden stemt in met bestuurlijke voorkeur

Het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden heeft op woensdag 25 januari 2012 ingestemd met de bestuurlijke voorkeur A4 Passage en Poorten & Inprikkers. Dit betekent dat er na 2020 meer capaciteit komt op de A4 passage bij Den Haag, de N211, de N14 en de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk.
Lees meer>>

07/12/2011

Ruim half miljard voor betere bereikbaarheid Haaglanden

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Provincie Zuid-Holland en het Stadsgewest Haaglanden hebben in de MIRT Verkenning Haaglanden afspraken gemaakt om gezamenlijk de bereikbaarheid van Haaglanden voor de toekomst te versterken. Het gaat om een pakket aan maatregelen om het verkeer op de A4 en op belangrijke routes in de regio beter te laten doorrijden. Er wordt meer capaciteit toegevoegd aan de A4 passage bij Den Haag, de N211, de N14 en de Prinses Beatrixlaan. Voor het totale maatregelenpakket is 576 miljoen euro beschikbaar.
Lees meer>>

06/12/2011

De MIRT Verkenning Haaglanden in 5 minuten

Het projectteam van de MIRT Verkenning Haaglanden heeft een animatiefilm laten maken, waarin het doel en de aanpak van het project in 5 minuten wordt toegelicht.
Lees meer>>

29/11/2011

Aandacht voor de MIRT Verkenning Haaglanden op TV West

Poorten en inprikkers. Infrastructuur en Ruimte. Kansrijke alternatieven. Integrale oplossingen. Voor de n is het dagelijkse kost, voor de ander geheimtaal. Het programma Verkeer en Meer van TV West beteed aandacht aan de MIRT Verkenning Haaglanden.
Lees meer>>

29/11/2011

MIRT Verkenning Haaglanden nadert ontknoping

Op 7 december komen de bestuurders van het Minsterie van Infrastructuur & Milieu, Stadsgewest Haaglanden en de Provincie Zuid-Holland bij elkaar om hun voorkeur uit te spreken voor maatregelen op de A4 Passage en de Poorten & Inprikkers.
Lees meer>>

30/06/2011

Notitie kansrijke oplossingen A4 Passage en Poorten & Inprikkers

Het wegvraagstuk van de MIRT Verkenning Haaglanden - de A4 Passage & Poorten en Inprikkers is n van de projecten die door de betrokken bestuurders als ruggengraat van de Zuidvleugel gezien wordt. De problemen op de A4 Passage verdienen prioriteit boven andere bereikbaarheidsproblemen omdat de A4 passage kritiek is vanuit het oogpunt van robuustheid en zijn centrale functie voor de vier ambities voor de regio (Den Haag Internationale Stad; Greenport Westland-Oostland; Kennisontwikkeling; binnenstedelijke verdichting). Een goede verkeersafwikkeling via de A4-passage is een voorwaarde, voordat de corridors naar Rotterdam, Gouda en Leiden aangepakt kunnen worden, omdat deze allemaal samenkomen op de A4 Passage.
Lees meer>>

30/06/2011

Openbaar vervoer Centrale Zone

Naar aanleiding van de afspraken in het BO MIRT voorjaar 2011 wordt het vraagstuk Openbaar Vervoer Centrale Zone niet langer binnen de MIRT Verkenning Haaglanden uitgewerkt. Er is afgesproken om de gezamenlijk ontwikkelde kennis en conclusies goed te documenteren en over te dragen in een balansrapportage.
Lees meer>>

28/06/2011

De rijksstructuurvisie: zienswijzen en adviezen

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 26 januari 2011 het voornemen kenbaar gemaakt dat zij een rijksstructuurvisie en een Plan-MER gaat maken in het kader van de MIRT Verkenning Haaglanden. De rijksstructuurvisie en het Plan-MER wordt door de rijksoverheid opgesteld, in nauwe samenwerking met de andere initiatiefnemers van de MIRT Verkenning Haaglanden: provincie Zuid-Holland, het Stadsgewest Haaglanden en de Gemeente Den Haag.
Lees meer>>

28/06/2011

Focusgroepen over kansrijke oplossingsrichtingen

Sinds de start van de MIRT Verkenning Haaglanden betrekt het projectteam bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners bij het project door midden van focusgroepen en terugkoppelsessies. In april 2011 is een nieuwe ronde focusgroepen gehouden. De bijeenkomsten stonden in het teken van de kansrijke oplossingrichtingen voor de A4 Passage en de Poorten & Inprikkers. Het projectteam had de effecten van deze oplossingsrichtingen op het gebied van verkeer, ruimte, natuur, milieu en kosten op hoofdlijnen in kaart gebracht.
Lees meer>>

26/01/2011

Voornemen voor het opstellen van een rijksstructuurvisie

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft een kennisgeving gepubliceerd, waarin staat dat zij een rijksstructuurvisie gaat opstellen in het kader van de MIRT Verkenning Haaglanden. Het gaat om de vraagstukken A4 Passage en de 'Poorten en Inprikkers'.
Lees meer>>

16/07/2010

Publicatie NRD en OV Notitie

In Fase A van de verkenning, afgerond in oktober 2009, hebben de partijen in kaart gebracht met welke vraagstukken de regio te maken krijgt in de periode 2020-2040. De huidige fase is Fase B. Het accent is nu verschoven naar de oplossingen. De oplossingsrichtingen zijn uitgewerkt en zullen worden beoordeeld op hun effecten. Hoe deze vervolgstappen er uitzien, staat beschreven in twee notities, die wij openbaar maken voor alle belangstellenden.
Lees meer>>

05/07/2010

MIRT Verkenning Haaglanden: iets minder snel, wel beter

Het projectteam MIRT Verkenning Haaglanden werkt toe naar een bestuurlijke voorkeur over oplossingen voor een aantal knelpunten in de regio. Volgens de oorspronkelijke planning zou deze in oktober 2010 worden uitgesproken. Een aantal factoren heeft ertoe geleid dat dit enige vertraging oploopt:
Lees meer>>

31/03/2010

Haaglanders bedenken oplossingen voor een bereikbare toekomst

Deze maand organiseerde het projectteam drie focusgroepen met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties en een grote ambtelijke werksessie. De bijeenkomsten stonden in het teken van het bedenken, aanscherpen en beoordelen van mogelijke oplossingsrichtingen voor de MIRT Verkenning Haaglanden.
Lees meer>>

30/11/2009

Ambassadeurschap voor Duco Stadig

Elk Randstad Urgent project wordt actief ondersteund door een ambassadeur. Het ambassadeurschap van de MIRT Verkenning Haaglanden zal worden ingevuld door Duco Stadig.
Lees meer>>

16/11/2009

Randstad Urgent status voor MIRT Verkenning Haaglanden

De MIRT Verkenning Haaglanden is benoemd als n van de 22 projecten in het programma Randstad Urgent. Projecten krijgen deze status als ze een bijdrage leveren aan het oplossen van problemen in de Randstad. Het doel is om van de Randstad internationaal een economisch sterke regio te maken, waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te leven.
Lees meer>>

09/11/2009

Eindrapport Fase A gepubliceerd

Fase A van de MIRT Verkenning Haaglanden is afgerond. Het eindrapport n de samenvatting kunt u vanaf nu downloaden vanaf onze website.
Lees meer>>

19/10/2009

Resultaten focusgroepen gepresenteerd

De afgelopen maanden heeft een breed scala aan publieksgroepen meegedacht over de toekomst van hn regio Haaglanden. Dit in het kader van de MIRT Verkenning Haaglanden. De opdracht was na te denken over toekomstige knelpunten in de regio. Maandag 12 oktober was het tijd om de eerste participatieronde van de verkenning af te sluiten.
Lees meer>>

19/10/2009

Reactie van Peter Smit op resultaten focusgroepen

Peter Smit was helaas verhinderd om de resultaten van de focusgroepen persoonlijk in ontvangst te nemen. Wel reageerde hij per e-mail op de uitkomst van de focusgroepen:
Lees meer>>

31/08/2009

Burgers en bedrijven geven hun mening over knelpunten

Met welke knelpunten op het gebied van bereikbaarheid krijgt de regio Haaglanden te maken na 2020? Dat is de centrale vraag in de probleemanalyse die het projectteam MIRT Verkenning Haaglanden bijna heeft afgerond. Begin september geven inwoners en bedrijven uit Haaglanden hun visie op problemen op de weg en in het openbaar vervoer. Welke knelpunten ervaren zij? Missen er nog knelpunten in de voorlopige probleemanalyse? Welke knelpunten moeten als eerste aangepakt worden en waarom?
Lees meer>>

07/08/2009

Projectteam brengt eerste nieuwsbrief uit

De relaties van de MIRT Verkenning Haaglanden hebben vandaag onze eerste digitale nieuwsbrief per e-mail ontvangen. In de nieuwsbrief blikken we terug op onze mijlpalen en kijken we vooruit naar komende activiteiten.
Lees meer>>

15/06/2009

Interview met Regionieuws Haaglanden

Projectleider Peter Blok van de MIRT Verkenning Haaglanden gaf in juni een interview aan Regionieuws Haaglanden.
Lees meer>>

03/06/2009

Website MIRT Verkenning Haaglanden gelanceerd

De website www.mirtverkenninghaaglanden.nl is per 3 juni 2009 online. De MIRT Verkenning Haaglanden, gestart in november 2008, is inmiddels in volle gang en deelt haar eerste resultaten graag met betrokkenen en geinteresseerden.
van Projectgroep MIRT Verkenning Haaglanden
Lees meer>>

03/06/2009

Presentatie in Statencommissie MKE

Drie MIRT Verkenningen uit de Zuidvleugel presenteerden hun project op 3 juni bij de Statencommissie MKE van de provincie Zuid-Holland.
Lees meer>>

08/04/2009

Presentatie in Algemeen Bestuur Haaglanden

Op 8 spril was de MIRT Verkenning Haaglanden onderwerp van de themapresentatie in het Algemeen Bestuur Haaglanden
van projectteam
Lees meer>>