Voorkeursbeslissing

Op 15 mei 2012 bereikten het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Zuid-Holland en het Stadsgewest Haaglanden een akkoord over de aanpak A4 Passage en Poorten & Inprikkers. Onderstaande tekst geeft de voorkeursbeslissing weer.

De volledige tekst van de voorkeursbeslissing en de bijbehorende toelichting is te vinden in de ontwerp-rijksstructuurvisie die nu ter inzage ligt. Op 15 mei is ook de Tweede Kamer per brief geinformeerd over de voorkeursbeslissing.

VOORKEURSBESLISSING

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Zuid-Holland en het Stadsgewest Haaglanden
stellen vast dat de A4 Passage en de Poorten & Inprikkers essentiële schakels zijn in het netwerk van Haaglanden, de Zuidvleugel en de Randstad. Ze zijn van belang voor de bereikbaarheid van de economische kerngebieden in de Haagse agglomeratie. Op de A4 Passage en de Poorten & Inprikkers worden in 2020 diverse capaciteitsknelpunten geconstateerd en de reistijden zijn te lang, uitgaande van vastgestelde streefwaarden.

De voorkeursbeslissing bestaat uit een samenhangend pakket van maatregelen dat is gericht op het gelijkmatiger
spreiden van het in- en uitgaande autoverkeer in de Haagse Agglomeratie door de Poorten (aansluitingen)
en Inprikkers (in- en uitgaande wegen) te verbeteren in combinatie met een korte doorgaande
structuur van 3,5 kilometer op de A4 passage. Hiermee wordt gekozen voor het principe van alternatief 2.
Het samenhangende pakket van maatregelen bestaat uit:

  • De A4 Passage: Een nieuwe doorgaande hoofdstructuur op de A4 (in twee richtingen). Deze begint im noord-zuid richting na de aansluiting met de N14 en eindigt voor de aansluiting met de Prinses Beatrixlaan.
  • Het toevoegen van extra capaciteit bij de aansluitingen Plaspoelpolder, aanpassingen op knooppunt Ypenburg (inclusief weefvakken A13) en het toevoegen van extra capaciteit op de A4 tussen de Prinses Beatrixlaan en de aansluiting Den Hoorn.
  • N211: Het toevoegen van extra capaciteit bij de aansluiting met de A4 in combinatie met verbreding van de N211 tussen de aansluiting A4 en de N222 (Veilingroute), evenals het realiseren van drie ongelijkvloerse kruisingen op de N211 tot en met de kruising met de Erasmusweg.
  • Prinses Beatrixlaan: Het toevoegen van extra capaciteit bij de aansluiting met de A4 in combinatie met het ongelijkvloers maken van de bestaande twee kruisingen op het eerste deel van de Prinses Beatrixlaan en het aanpassen van de twee kruisingen op het tweede deel van de Prinses Beatrixlaan.
  • N14: Het aanpassen van de aansluiting met de A4 en het realiseren van twee ongelijkvloerse kruisingen.

Bestuurlijke (en bekostigings)afspraken
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Zuid-Holland en het Stadsgewest Haaglanden
hanteren de volgende verdeling voor verantwoordelijkheid en bekostiging van het samenhangende pakket
van maatregelen van € 567 miljoen (Alle weergegeven bedragen zijn inclusief BTW):

a. De doorgaande hoofdstructuur op de A4 Passage inclusief de maatregelen rond de aansluitingen N211,
Prinses Beatrixlaan, Plaspoelpolder, N14 en knooppunt Ypenburg en het toevoegen van extra capaciteit
op de A4 tussen de Prinses Beatrixlaan en aansluiting Den Hoorn wordt bekostigd door het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (€ 319 miljoen).

b. De maatregelen op het eerste deel van de N211 (tot en met de aansluiting met de N222 Veilingroute)
worden bekostigd door de provincie Zuid-Holland (€ 37 miljoen). De maatregel op het tweede deel van de
N211, een ongelijkvloerse kruising Lozerlaan / Erasmusweg, wordt bekostigd door de regio (€ 44 miljoen)
en de provincie Zuid-Holland (€ 14 miljoen).

c. De aanpak van de gehele Prinses Beatrixlaan vindt gefaseerd plaats. In de eerste fase wordt extra capaciteit
toegevoegd tussen de aansluiting met de A4 en de eerste kruising op de Prinses Beatrixlaan en worden
de eerste twee kruisingen (met de Admiraal Helfrichsingel en de Winston Churchillaan) vanaf de A4
ongelijkvloers gemaakt. Voor de aanpak van deze maatregelen wordt € 90 miljoen gereserveerd, waarvan
het ministerie van Infrastructuur en Milieu 1/3 deel en de regio 2/3 deel voor haar rekening neemt. In
de tweede fase van de Prinses Beatrixlaan worden maatregelen door de regio uitgewerkt en bekostigd.

d. De maatregelen op de N14 worden bekostigd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu
(€ 63 miljoen).

Het is van belang dat er een samenhangend pakket van maatregelen gerealiseerd wordt, zodat de positieve
effecten maximaal benut kunnen worden, zowel in relatie tot de doorstroming, de baten-kosten verhouding
als de bijdrage aan de ruimtelijk economische ambities. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu,
de provincie Zuid-Holland en het Stadsgewest Haaglanden spreken af dat zij:

a. Hun bevoegdheden en ter beschikking zijnde instrumenten zullen inzetten ten behoeve van realisatie
van dit gezamenlijk pakket aan maatregelen;
b. Bij onvoorziene omstandigheden in gezamenlijkheid bezien op welke wijze de balans in het totale
pakket geborgd kan worden.

De bijbehorende uitvoeringsafspraken met andere partijen worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst.

Voorkeursbeslissing
Voorkeursbeslissing